Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji 1 Piknik Abolwentów Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Kiermasz - wzór umowy darowizny rzeczy

Wzór umowy darowizny rzeczy (>>>dO druku)
zawarta w ......, w dniu ........ 2010 r. w ......,
pomiędzy: Darczyńcą – ......, zamieszkałym w ......, legitymującym się dowodem osobistym nr ........
 
a
 
Obdarowanym: Społeczny Fundusz Stypendialny, nr KRS000239089, z siedzibą w Warszawie przy ul. Landwarowskiej 8, reprezentowanym przez: Włodzimierza Taboryskiego – Fundatora.
 
§ 1
Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem rzeczy stanowiącej przedmiot darowizny. Przedmiotem darowizny jest (należy szczegółowo opisać co przekazuje) ......
 
§ 2
Darczyńca przekazuje bezpłatnie Obdarowanemu na własność opisany w §1 przedmiot, a Obdarowany oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.
 
§ 3
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę w wysokości ...... zł (słownie ...... zł).
 
§ 4
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.
 
§ 5
Wydanie darowizny nastąpi w momencie podpisania umowy.
 
§ 6
Obdarowany zapewni promocję firmy Darczyńcy na 1. Pikniku Absolwentów (informacje ze sceny, na tablicach i ekranach informacyjnych) oraz na stronie www.narzecz.edu.pl .
 
§ 7
1.      Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem ich bezskuteczności.
2.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
Darczyńca                                                                              Obdarowany
Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014