Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji 1 Piknik Abolwentów Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Kiermasz - wzór umowy darowizny pieniężnej

WZÓR UMOWY DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ (>>>do druku)
zawarta w ...... w dniu ...... 2010 r. w ……,
pomiędzy Darczyńcą: ......, z siedzibą w ...... przy ul. ......, reprezentowaną przez: ...... – prezesa zarządu ......,
 
a
 
Obdarowanym: Społeczny Fundusz Stypendialny, nr KRS000239089, z siedzibą w Warszawie przy ul. Landwarowskiej 8, reprezentowanym przez: Włodzimierza Taboryskiego – Fundatora.
 
§ 1
Darczyńca przekazuje na rzecz Obdarowanegodarowiznę w wysokości ………. zł (słownie: ……….) przeznaczoną na pokrycie kosztów przeprowadzenia charytatywnego 1. Pikniku Absolwentów, którego głównym celem jest integracja warszawskich placówek oświatowych i zbiórka funduszy na realizację programu ZAGUBIENI-ODNALEZIENI w ramach Festiwalu Na Rzecz Edukacji oraz pomocy Na Rzecz Powodzian, co jest zgodne z celami statutowymi Obdarowanego.
 
§ 2
Obdarowany oświadcza, że darowiznę przyjmuje i przeznacza ją na cel określony w § 1 niniejszej umowy, w ramach prowadzonej przez siebie działalności.
 
§ 3
Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi przelewem bankowym na konto Społeczny Fundusz Stypendialny, PKO BP S.A. 82 1020 1026 0000 1702 0102 9834, w terminie do 27 sierpnia 2010 r
 
§ 4
1.    Obdarowany przedłoży Darczyńcy udokumentowane pisemne sprawozdania ze sposobu wykorzystania kwoty darowizny przez Obdarowanego nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia 1. Pikniku Absolwentów.
2.    Obdarowany umożliwi Darczyńcy zaprezentowanie i/lub sprzedaż swoich produktów/publikacji na 1. Pikniku Absolwentów. Obdarowany zapewni promocję firmy Darczyńcy na 1. Pikniku Absolwentów (informacje ze sceny, na tablicach i ekranach informacyjnych) oraz  na stronie www.narzecz.edu.pl .
 
§ 5
1.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem ich bezskuteczności.
2.      Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
 
Darczyńca                                                                   Obdarowany
Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014