Strona główna
Fundacja
Festiwal Na Rzecz Edukacji 1 Piknik Abolwentów Przyjaciele Media Kontakt
 Przekaż 1% na rzecz edukacji i wychowania.

Ankieta dla wolontariusza.

 

Społeczny Fundusz Stypendialny

 

Karta wolontariusza        Nr .................

 

 

Imiona                                                

Nazwisko

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres domowy

Kod

Miejscowość           

 

Telefony: ....................................................e-mail ......................................................www

 

Dow. os.

PESEL                                       

NIP

 

Rodzice

 

 

           

.

WYKSZTAŁCENIE (proszę postawić X przy właściwym)

gimnazjalne

  

średnie

 

licencjat                

 

wyższe           

 

stopień naukowy

niepełne

 

niepełne

 

niepełny               

 

niepełne            

 

mgr     dr      prof.

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………………..

Specjalność: ...........................................................................................................................

Uzyskane dyplomy, certyfikaty, patenty:

................................................................................................................................................

Języki obce:  ...............................      .....................................  ......................................      

Komputer: (jakie programy) ..................................................................................................

Prawo jazdy

tak

nie          

kategoria

 

 

 

Mam samochód

tak

nie          

marka

 

ładowność

 

 ZDROWIE

Choroby, alergie uniemożliwiające prace (jakie?) ..................................................................

Czy akceptujesz zlecenia krótkotrwałe?   tak                nie         minimalny okres ...............

 

Oczekiwane prace
(proszę zakreślić właściwe, jeżeli ta praca Panią(a) interesuje a na dole rozwinąć zakres)
 

1.       Prace przy zbiórce publicznej   
2.       Organizacja
3.       Kwestowanie
4.       Praca w sztabie
5.       Prowadzenie zajęć
6.       z dziećmi         
7.       z młodzieżą        
8.       z niepełnosprawnymi
9.       Praca w recepcji
10.   Roznoszenie ulotek reklamowych, plakatów       
11.   Przeprowadzanie ankiet
12.   Zdobywanie sponsorów
13.   Organizowanie imprez               
14.   Inspicjent
15.   Asystent scenografa
16.   Asystent reżysera
17.   Tworzenie baz danych
18.   Fotografowanie
19.   Filmowanie
20.   Montowanie filmów          
21.   Prace biurowe
22.   Nadzór organizacyjny
23.   Ochroniarz
24.   Transport
25.Współpraca z mediami
26.   Prasa
27.   Radio
28.   TV
29.   Prace w Internecie
30.   Umieszczanie  informacji w portalach
31.   Współpraca z innymi portalami
32.   Pozycjonowanie stron

Praktyka w wykonywaniu wyżej zaznaczonych pracach (podać numer i opisać dotychczasowe prace)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Wolontariusz niepełnoletni. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
Wyrażamy zgodę na pracę naszego w/w dziecka w roli wolontariusza w Społecznym Funduszu Stypendialnym
 
……………………….
Czytelny podpis rodzica
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgadzam się na umieszczanie (w dokumentach SFS i w serwisach internetowych SFS i instytucji współpracujących na zasadzie porozumienia programowego) mojego imienia i nazwiska oraz zdjęć, filmów, materiałów audio z moim wizerunkiem, ukazujących moją działalność wolontariusza..
 
……………………………….........                                                                                  ………………………………………………
czytelny podpis wolontariusza                                                                                                               potwierdzenie Rodzica/ opiekuna prawnego
 
Warszawa, ...............................................20           r.
 
Projekt graficzny: light vision studio Wykonanie: T2 Internet, Powered By RiseNet CMS © 2014